PL | ENG

„Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD” realizują projekt nr RPLU. 13.02.00-06-0008/16 pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej” złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.02.00-lZ.00-06-001/16 w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO WL na lata 2014 — 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD” realizują projekt  nr RPLU. 13.02.00-06-0008/16 pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej” złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.02.00-lZ.00-06-001/16 w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO WL na lata 2014 — 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Okres realizacji: 30.03.2016 r.-31.03.2020 r.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 600 000,00 zł

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:369 000,00zł

Wartość projektu: 5 580 510,00 zł

Projekt inwestycyjny zakłada wsparcie dla infrastruktury społecznej służącej aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego efektem będzie usamodzielnienie ekonomiczne i społeczne osób z niepełnosprawnością- 32 uczestników warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług społecznych na terenie m. Zamość poprzez przebudowę  i rozbudowę budynku przy ul. Kresowej 24 w Zamościu  na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Przeniesienie siedziby warsztatu terapii zajęciowej do nowej lokalizacji pozwoli na prowadzenie zajęć w warunkach dostosowanych do ich potrzeb oraz zwiększenie liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej do 40.

Przedmiotem projektu są roboty budowlane w budynku przy ul. Kresowej 24 
w Zamościu oznaczonego w arkuszu mapy ewidencyjnej 22 numer 18/1,18/2;76/54  o pow. 0,5566 ha. Budynek stanowi własność m. Zamość, które wydzierżawiło nieruchomość wraz z działką Wnioskodawcy na okres 15 lat (do 2028 r.) w celu prowadzania działalności z zakresu rehabilitacji- umowa nr 763/2013 z 29.11.2013 r.

Budynek ma powierzchnię użytkową 761,01 m2, w tym piwnice 184,58 m2 z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością. W piwnicy będą znajdować się pomieszczenia pobytu krótkotrwałego: szatnia, WC, pracownia oraz sala rehabilitacyjna oraz magazyny sprzętu. Osoby z niepełnosprawnością nie będą w niej przebywać dłużej niż 2 godziny na dobę.

Część dobudowana obejmować będzie: klatkę schodową zewnętrzną z przodu budynku z windą 80 m2 oraz dobudowę części nowego budynku 365 m2. Projekt będzie realizacją kolejnego etapu systemu wsparcia osób niepełnosprawnych realizowanego przez Stowarzyszenie i zaspokoi potrzeby zgłaszane przez  interesariuszy i ich rodziny  w zakresie dostępu do kompleksowej terapii i opieki społecznej. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej od ponad  13  lat borykają się z problemem braku odpowiedniej bazy lokalowej w Zamościu,

Działania w ramach projektu:

Wnioskodawca przygotował dokumentację techniczną na budowę i rozbudowę budynku przy ul. Kresowej 24 w Zamościu na działkach nr ew. 18/1;18/2;76/54 na potrzeby prowadzenia w nim warsztatu terapii zajęciowej i domu pomocy społecznej dla dorosłych osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Z dokumentacji została wyodrębniona część obejmująca przebudowę istniejącego budynku wraz z jego rozbudową z przeznaczeniem wyłącznie na warsztat terapii zajęciowej.

W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące prace:

  1. Roboty budowlane w istniejącym budynku wraz z jego rozbudową.

Istniejący budynek przeznaczony na ten cel jest budynkiem biurowym i składa się z trzech kondygnacji nadziemnej oraz całkowitego podpiwniczenia. W ramach tych prac zostaną wykonane prace w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne.

  1. Roboty instalacyjne w zakresie wewnętrznych urządzeń sanitarnych i hydraulicznych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej w istniejącym budynku oraz w dobudowanej części.
  2. Kotłownia gazowa.  Prace związane z zainstalowaniem kotłów. Roboty instalacyjno-hydrauliczne, instalacyjne gazowe.
  3. Instalacja wodno-kanalizacyjna, przeciwpożarowa i gazowa.

Zostanie zdemontowana istniejąca instalacja wodno-kanalizacyjna. Zostaną wykonane nowe instalacje sanitarne, kanalizacyjne, wodociągowe. Zostanie zamontowana instalacja P.POŻ., instalacja bytowa oraz gazowa.

  1. Instalacje elektryczne.

Zostaną wymienione instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne oraz zostanie zainstalowany monitoring w budynku i wokół niego.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015